Etapy postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzających działalności gospodarczej, powszechnie określane mianem upadłości konsumenckiej, zostało wprowadzone do systemu prawa polskiego ustawą nowelizującą prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 5.12.2008 r.

 

Etapy postępowania upadłościowego:

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości:

 • Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, oddaleniu wniosku lub jego odrzuceniu;
 • Przekazanie postępowania upadłościowe do syndyka;
 • Zgłaszanie wierzytelności przez uprawnionych wobec dłużnika;
 • Opracowanie listy wierzytelności przez syndyka;
 • Ustalenie składu masy upadłości;
 • Likwidacja masy upadłości;
 • Podział funduszów masy pomiędzy wierzycieli;
 • Ustalenie planu spłaty;
 • Zatwierdzenie planu spłaty przez Sąd;
 • Zakończenie postępowania upadłościowego.

Po zakończeniu upadłości:

 • Dokonuje się obwieszczenia o zakończeniu postępowania upadłościowego;
 • Upadły oraz osoby trzecie mogą wystąpić o wykreślenie wszystkich wpisów o upadłości w księgach wieczystych i rejestrach;
 • Upadły ma obowiązek odebrać od syndyka majątek, który wchodził do masy upadłości, a nie został zlikwidowany;
 • Wszczęte przez syndyka procesy o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej upadłego, dokonanej ze szkodą dla wierzycieli, umarza się.

Postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej jest wieloetapowe i skomplikowane. Końcowy sukces postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej jest zależny od wielu elementów. Dlatego warto przeprowadzić postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej w sposób dokładny i uporządkowany. Warto pamiętać, że odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na wiele lat uniemożliwi Państwu ten proces.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm