Podział majątku

Kancelaria Adwokacka Lege Agere w Lublinie służy pomocą w sprawach związanych z podziałem majątku. Warto wiedzieć, że jest on możliwy zarówno po rozwodzie, jak i przed nim. Co więcej, podział majątku małżeńskiego może odbyć się polubownie lub na drodze sądowej. Podziałowi podlega majątek wspólny małżonków, zdarza się jednak, że prowadzone są rozliczenia dotyczące majątku osobistego. W naszej kancelarii udzielimy Państwu wszystkich potrzebnych informacji, a także wesprzemy w procesie sądowym. Zapraszamy!

Podział majątku a majątek wspólny

Zawarcie związku małżeńskiego przyczynia się do powstania majątku wspólnego, który podlega podziałowi w przypadku rozwodu. Składają się na niego wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w czasie trwania wspólności, a także inne prawa majątkowe. Tym samym majątek wspólny składa się z:

  • pobranych wynagrodzeń za pracę i dochodów z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochodów z majątku wspólnego,
  • środków zgromadzonych na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rozdzielność majątkowa

Możliwe jest zawarcie między małżonkami rozdzielności majątkowej. W tej sytuacji prawnej małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego. Zamiast tego każda ze stron jest właścicielem praw i przedmiotów majątkowych nabytych zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i tych nabytych po ślubie. Warto podkreślić, że możliwość zawarcia rozdzielności majątkowej dotyczy jedynie małżeństw. Nie oznacza to jednak, że małżonkowie nie mogą być współwłaścicielami przedmiotu lub praw majątkowych. Pozwala za to zachować majątek osobisty każdej ze stron. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z rozdzielności majątkowej zapraszamy do kontaktu.