Czym jest upadłość konsumencka?

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zredukowanie ciążących na osobie długów. Chcąc ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik powinien wnieść sprawę do sądu, a następnie udowodnić, że nie jest on zdolny do regularnej spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

W jaki sposób ogłasza się upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony zarówno przez osobę zadłużoną, jak i wierzyciela. Następnie, analizie zostają poddane dowody opisujące sytuacją finansową dłużnika. Do sądu należy bowiem dostarczyć zarówno umowy pożyczek lub kredytów, jak również listy od wierzycieli, zaświadczenia o zarobkach oraz wezwania do zapłaty.

Odrzucenie wniosku przez sąd, skutkuje brakiem możliwości ponownego ubiegania się o ogłoszenie upadłości przez okres następnych 10 lat. Z tego powodu warto się do tego dobrze przygotować. Jeśli masz problem z uregulowaniem swoich zobowiązań, to skorzystaj z usług naszej kancelarii specjalizującej się w upadłości konsumenckiej.

 

Jaką rolę pełni syndyk?

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości, następuje właściwe postępowanie, w którym szczególną rolę pełni syndyk. Jego zadaniem jest oszacowanie wielkości majątku dłużnika i ocena, jakie przedmioty mogą zostać sprzedane na poczet spłaty długów. Tym samym, dłużnik traci możliwość dysponowania swoim majątkiem, np. wynagrodzeniem lub samochodem, ale nie traci tego, co jest niezbędne do codziennej egzystencji, tj. dach nad głową.

W sytuacji, w której dłużnik nie posiada żadnego majątku i jednocześnie nie jest zdolny do pracy, przez co nie może zdobyć środków na pokrycie narastających zaległości, może nastąpić całkowite umorzenie wszystkich długów, bez wyznaczania okresu ich spłaty. W innym wypadku, uregulowanie długu zostaje rozłożone na raty.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm