Etapy postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest uwolnienie dłużnika od ciążących na nim zobowiązań finansowych, co często daje szansę na rozpoczęcie nowego rozdziału życia z czystą kartą. Z drugiej strony, dzięki postępowaniu, wierzyciele mają szanse odzyskać zaległe im należności. Dowiedz się, jak wygląda przebieg upadłości konsumenckiej.

 

Wniosek o upadłość warto przygotować z prawnikami

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku do sądu. Wniosek ten może być złożony zarówno przed osobę zadłużoną, jak i wierzyciela. Następie, zadaniem sądu jest weryfikacja okoliczności, które zostały opisane we wniosku, i stwierdzenie, czy sytuacja dłużnika rzeczywiście umożliwia ogłoszenie upadłości.

Aby zmniejszyć ryzyko odrzucenia wniosku, warto go wcześnie przygotować wraz z prawnikami. Ze swojej strony, oferujemy pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej w Lublinie. Po wykonaniu analizy dokumentacji, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Jest to równoznaczne z umorzeniem toczących się postępowań egzekucyjnych.

 

Syndyk ocenia możliwość spieniężenia majątku dłużnika

W następnym etapie, sąd wyznacza syndyka, którego zadaniem jest poinformowanie wierzycieli o upadłości osoby zadłużonej. Jednocześnie, ocenia on posiadany przez dłużnika majątek, po czym przedstawia sposób na jego spieniężenie. Uzyskane pieniądze, przeznacza na poczet spłaty, części lub całości, zaległych należności.

Jeśli sprzedaż zajętego majątku nie pozwala na pokrycie zobowiązań, syndyk wyznacza plan spłaty w ratach, uwzględniając możliwości zarobkowe dłużnika. W sytuacji, w której osoba zadłużona jest niezdolna do pracy, następuje całkowite umorzenie długów. Określenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań jest równoznaczne z zakończeniem postępowania upadłościowego.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm