Zobowiązania które nie mogą zostać objęte upadłością konsumencką

Myśląc o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy bardzo dokładnie przeanalizować strukturę swojego zadłużenia. Jest to o tyle istotna kwestia, że każde zadłużenie może zostać objęte upadłością konsumencką. 

Wierzytelności, które nie mogą zostać objęte upadłością konsumencką reguluje art. 491 [21] ust. 2 prawa upadłościowego, nie mogą ulec umorzeniu:

  • zobowiązania charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,
  • długi będące wykonaniem orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego z prawomocnym orzeczeniem,
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu,
  • zobowiązania powstałe do ogłoszenia upadłości.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm