Jak wygląda podział majątku przed i po rozwodzie?

Relacje majątkowe między małżonkami oraz byłymi małżonkami mogą być regulowane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego lub zostać zmienione wskutek dokonania podziału majątku. W Lublinie sprawami z tego obszaru zajmuje się Kancelaria Adwokacka Lege Agere. Przekonajmy się, jak wyglądają możliwości, jakie pojawiają się w obu tych przypadkach.

 

Jak możne się zmieniać majątek podczas trwania małżeństwa?

Z chwilą podpisania dokumentów w urzędzie stanu cywilnego bądź podczas ceremonii odbywającej się w miejscu kultu religijnego zmieniają się relacje majątkowe osób zostających współmałżonkami. Jeżeli wcześniej nie zawarto intercyzy, wszelkie dobra i prawa majątkowe posiadane przez małżonków tworzą ich majątek osobisty, a zarobki, które będą uzyskiwać od tego momentu, podobnie jak przychody z posiadanych wspólnie aktywów zasilą majątek wspólny. Zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w czasie jego trwania małżonkowie mają jednak możliwość zawarcia umowy, która zmieni istniejący ustrój, znosząc majątek wspólny lub włączając czy wyłączając z niego poszczególne składniki. Umowa tego rodzaju musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, niezbędne okaże się więc odwiedzenie wybranej kancelarii.

 

Jak zmienia się sytuacja majątkowa małżonków po rozwodzie?

Z chwilą orzeczenia rozwodu dochodzi do zakończenia trwania małżeństwa, co oznacza, że przestaje istnieć majątek wspólny, a zaliczane do niego ruchomości, nieruchomości, pieniądze czy papiery wartościowe stają się współwłasnością dotychczasowych małżonków. Uregulowanie statusu poszczególnych składników oraz uzyskanie możliwości efektywnego niemi zarządzania wymaga jednak podziału majątku, który może zostać dokonany w ramach postępowania sądowego lub dzięki zawartej między stronami umowie. Choć nie jest to obowiązkowe, przeprowadzenie podziału majątku warto dokonać możliwie szybko, ponieważ z upływem czasu proces ten będzie bardziej kłopotliwy.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm