Etapy podziału majątku

Domyślnym ustrojem majątkowym powstającym wraz z zawarciem małżeństwa jest wyodrębnienie majątków osobistych, na które składają się posiadane wcześniej dobra oraz majątku wspólnego, który będzie powiększał się o dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej, a także otrzymywane należności np. z wynajmu posiadanych nieruchomości, wspólnych lokat czy papierów wartościowych. Małżonkowie mają jednak możliwość dokonania zmiany tego stanu rzeczy zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i przy jego zakończeniu w wyniku rozwodu przez podział majątku. W Lublinie pomoc w sprawach z tego obszaru zapewnia Kancelaria Adwokacka Lege Agere. Przekonajmy się, jak może przebiegać podział majątku i co będzie istotne w takiej sytuacji.

 

Co trzeba wiedzieć o podziale majątku?

Zmiany ustroju majątkowego mogą obejmować rozszerzenie, ograniczenie, lub zniesienie wspólności majątkowej, a także ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Podział majątku może nastąpić na mocy porozumienia i umowy między małżonkami w formie aktu notarialnego lub w efekcie założenia sprawy sądowej o podział majątku. Kluczowe znaczenie będzie miało ustalenie tego, co wchodzi w skład posiadanego majątku oraz określenie, w jaki sposób ma on zostać podzielony. Choć regułą jest podział na dwie równe części, to w uzasadnionych sytuacjach możliwe jest ustalenie innych proporcji. W przypadku składania pozwu duże znaczenie ma też podanie wnioskowanego sposobu podziału.

 

Jakie roszczenia mogą się pojawić przy występowaniu o podział majątku?

Przy podziale majątku często rozliczenia między małżonkami są bardziej skomplikowane, ponieważ strony wnoszą o zwrot nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny lub wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty. W grę wchodzi też m.in. ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym czy żądanie zaliczenia określonych przedmiotów do majątku wspólnego lub osobistego. Rozstrzygnięcie wszystkich kwestii zależy od wybranego trybu. W przypadku umowy są one negocjowane, przy postępowaniu sądowym decyzja należy do składu orzekającego.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm